Algemene voorwaarden
Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de koper van de algemene verkoopsvoorwaarden en sluit elke andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de koper volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Het feit dat de koper de algemene voorwaarden van de verkoper niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal de koper hieromtrent onverwijld en in elk geval tijdig verwittigen. Indien de koper de wijziging niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de met de verkoper afgesloten overeenkomst. Indien de verkoper deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden, wordt de koper geacht in te stemmen met de nieuwe voorwaarden.

Alle bestellingen moeten de verkoper schriftelijk (post, mail) worden toegezonden. Offertes zijn vrijblijvend. Een order dient door de koper schriftelijk bevestigd te worden. Bestellingen geplaatst door middel van tussenpersonen zijn slechts geldig na de schriftelijke bevestiging van de verkoper.

De door de verkoper voorgestelde leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk werd bepaald. Een leveringsvertraging kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen of gelijk welke vergoeding. Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, kan hij zich niet op eventuele toegezegde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij het niet afhalen van de goederen door de koper binnen de 15 dagen de overeenkomst als ontbonden of beëindigd te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen voor niet of niet-tijdige afhaling.

Alle feiten van overmacht, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot , ongevallen, stakingen, lock-outs, opstanden, gebrek aan vervoermiddelen, brand en breuk van machines, ontlasten de verkoper van iedere verantwoordelijkheid. In dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor de uitvoeringstermijnen te schorsen, zonder dat zulke schorsing enige invloed heeft op de rechten van de verkoper.

Alle klachten, in het bijzonder betrekking van de kwaliteit en de conformiteit moeten de verkoper, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste 24uur na levering van de goederen en diensten schriftelijk en per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Nadien zijn deze klachten onontvankelijk.

Het laden, lossen en transporteren van goederen zal geschieden op kosten en risico van de koper. Zelfs indien ze franco verzonden worden.

Alle marketingconcepten, reclamecampagnes en overeenkomsten gemaakt door MatterMonkeys of één van de door hen ingehuurde personen worden en blijven eigendom van MatterMonkeys.
MatterMonkeys verwerft het recht deze creatie en bijhorende rechten vrij aan te wenden en uit te buiten op eender welke manier en met eender welk oogmerk, zonder wetenschap van derden, tenzij contractueel anders bepaald werd. Dit recht is niet gelimiteerd aan tijd en locatie.

Elke vorm van beeld- en of klankmateriaal, gemaakt door MatterMonkeys of de door hen aangestelde derde partij worden eigendom van MatterMonkeys die het recht behoudt deze verworven rechten uit te buiten op eender welke manier en met eender welk oogmerk, zonder wetenschap van derden, tenzij contractueel anders bepaald werd. Dit recht is niet gelimiteerd aan tijd en locatie.

De koper kan een bestelling enkel annuleren mits een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper. Als een koper een gedeelte van de bestelling annuleert , verbindt hij er zich toe de verkoper te vergoeden voor alle uitgaven, werken en gederfde winst, dit laatste forfaitair en onherleidbaar geraamd op 15% van de niet geleverde goederen en of diensten.

De facturen van verkoper zijn betaalbaar op de zetel van onze vennootschap of via overschrijving op de aangegeven bankrekening. Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet tot een lager bedrag terug te brengen schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro. Deze som wordt beschouwd als vergoeding voor de door de verkoper geleden schade. Facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden, automatisch en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een rentevoet van 1% per maand in het voordeel van de verkoper.
GDPR
Toestemming

Door toegang te verkrijgen tot de Website en door deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde informatie en aanvaardt hij voorliggend Stuk. Dit heeft tevens tot gevolg dat de gebruiker er uitdrukkelijk mee instemt dat de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonsgegevens, die door de gebruiker werden gecommuniceerd via de Website en/of ter gelegenheid van de diensten die door de Website worden aangeboden, verzamelt en verwerkt met het oog op de hierna vermelde doelstellingen, dit in overeenstemming met de modaliteiten en principes weergegeven in huidig Stuk.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij?

Door de Website te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke , volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonlijkheidsgegevens verzamelt en verwerkt:
· het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de verantwoordelijke voor de verwerking), hierin begrepen het dynamische IP-adres;

· het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de website, door via e-mail te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking, door deel te nemen aan discussiefora, door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website, enz.;

· het geheel van informatie met betrekking tot de pagina's die door de gebruiker op de website werden bezocht;

· alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website, of door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website.

Het is mogelijk dat de verwerkingsverantwoordelijke tevens gegevens verzamelt die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor welk doeleinde ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

Wijzen van verzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijzen: web- en contactformulieren, technische cookies, analytische cookies, functionele cookies, prestatie cookies, commerciële cookies en tracering cookies.

De doelen van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt louter voor de hierna vermelde doeleinden:
· het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;

· het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;

· het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;

· het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden;

· het beantwoorden van vragen van de gebruikers;

· het realiseren van statistieken;

· het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;

· informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking;

· direct marketingdoeleinden;

· toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in voorliggend Stuk werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Duurtijd van de bewaring

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Kortere termijnen van bewaring zullen van toepassing zijn voor bepaalde categorieën van gegevens, zoals verkeersgegevens die slechts voor een termijn van 12 maanden bewaard worden.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar werden gemaakt.

Toegang tot de gegevens en kopieën

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van huidig Stuk, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van zijn identiteitskaart te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven werden.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eiser van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

De kopie van zijn gegevens zullen aan de gebruiker gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.

Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van huidig Stuk, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van huidig Stuk, kan de gebruiker op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:
· wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanneer de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

· wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

· wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt "bezwaar en klachten" van huidig Stuk.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van huidig Stuk, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

Het recht op beperking van de verwerking

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van huidig Stuk, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:
· wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om dit na te kijken;

· wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;

· wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;

· gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de verantwoordelijke van de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en deze van de gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van huidig Stuk, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:
· de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;

· de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;

· de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);

· de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

· de persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is;

· de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten door de informatiemaatschappij die zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 5 volgende gevallen:
· van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;

· van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

· van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

· van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;

· van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dien zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

De gebruiker heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt "contactgegevens" van huidig Stuk, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, huidig Stuk naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

Gebruik en beheer van « cookies »

Algemene principes. Huidig artikel geeft informatie met betrekking tot het gebruik van cookies op de Website.

Het huidige beleid met betrekking tot het beheer van cookies is van toepassing op de Website. Deze worden beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Website gebruikt cookies teneinde de navigatie meer nauwkeurig en betrouwbaar te maken. Bepaalde van deze cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van de Website, anderen laten toe de ervaring van de gebruiker te verbeteren.

De meeste webbrowsers zijn dermate geconfigureerd dat cookies op automatische wijze aanvaard worden. Indien de gebruiker het beheer ervan wenst te personaliseren, dient hij de instellingen van zijn webbrowser te wijzigen. Hij zal meer informatie vinden met betrekking tot dit onderwerp onder het punt "beheer van de cookies" van de huidige bepaling.

Door de Website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker op uitdrukkelijke wijze zijn toestemming met het hierna beschreven beheer van de cookies.

Definitie van cookies. Een « cookie » is een gegevensbestand of tekstbestand dat de server van een Website tijdelijk of permanent zal opslaan op het toestel van de gebruiker (harde schijf van zijn computer, tablet, smartphone of ieder ander gelijkaardig toestel) door gebruik te maken van de browser van de gebruiker. De cookies kunnen tevens worden geïnstalleerd door derden waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt.

De cookies bewaren bepaalde informatie, zoals taalvoorkeuren van de bezoekers of de inhoud van het winkelmandje. Andere cookies bewaren statistieken die betrekking hebben op de gebruikers van de Website of zorgen ervoor dat grafieken correct worden weergegeven en dat de applicaties op de website naar behoren werken. Nog andere cookies laten toe dat de inhoud en/of de publiciteit van de Website worden aangepast aan de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website. De Website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
· De onontbeerlijke of technische cookies: deze cookies zijn onontbeerlijk voor de exploitatie van de website en zorgen voor de goede communicatie en vergemakkelijken het browsen;

· De statistische of analytische cookies: deze cookies laten toe de bezoekers te herkennen en het aantal te tellen, alsook hun browsegedrag te bewaren wanneer zij de Website bezoeken. Hierdoor wordt het browsen van de gebruiker vergemakkelijkt en dit laat de gebruiker toe om makkelijker te vinden waar hij naar op zoek is;

· De functionele cookies: deze cookies laten toe om specifieke functies van de Website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral nu de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal);

· De cookies die betrekking hebben op prestaties: deze cookies bewaren informatie met betrekking tot de manier waarop de Website door de gebruikers gebruikt wordt. Zij laten tevens toe de prestaties van de Website te evalueren en op continue wijze te verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers bij te houden, door de pagina's en de meest populaire kliks te identificeren), en om de commerciële aanbiedingen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;

· De traceringscookies: de Website gebruikt traceringscookies via Google Analytics teneinde de Verwerkingsverantwoordelijke te helpen bij het verwerken van de wijzen waarop de gebruikers reageren en interageren met de inhoud van de Website, en die anonieme bezoekersstatistieken genereert. Deze statistieken laten toe om de Website op permanente wijze te verbeteren en de gebruiker pertinente inhoud aan te bieden. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Google Analytics teneinde zich een beeld te kunnen vormen van het websiteverkeer, de oorsprong van dit verkeer en van de bezochte webpages. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De informatie verzameld door Google Analytics wordt op anonieme wijze tot stand gebracht. Het is, bijvoorbeeld, niet mogelijk om de personen te identificeren die de Website bezoeken. Voor meer specifieke informatie, dient de gebruiker het beleid van Google te raadplegen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico's die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico's voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.
De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Elektronische en telefonische communicatie en communicatie per post

Communicatie per post. Indien de gebruiker zijn postadres via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke overmaakt, dan worden deze gegevens opgeslagen in het adressenbestand van de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde zijn vragen te beantwoorden en teneinde de gebruiker geïnformeerd te houden over de producten en diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke. Behoudens verzet door de gebruiker, mag de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens met betrekking tot de gebruiker aan derden communiceren (zoals aan groepen van ondernemingen en commerciële partners) met direct marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wil dat zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt, kan hij dit aangeven bij zijn inschrijving op de Website.

De gebruiker kan op ieder moment zijn gegevens in het gegevensbestand van de Verwerkingsverantwoordelijke raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Om dit te doen, zal hij de Verwerkingsverantwoordelijke moeten contacteren op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van huidig Stuk, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens (correcte schrijfwijze). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deelt met andere ondernemingen of organisaties.

Telefonische communicatie. Indien de gebruiker aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn telefoonnummer via de Website overmaakt, kan hij een telefonische oproep krijgen:
· Van de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde hem informatie te bezorgen met betrekking tot toekomstige producten, diensten of evenementen;

· Van ondernemingsgroepen en commerciële partners met dewelke de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is.

Indien de gebruiker geen telefonische oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt « contactgegevens » van huidig Stuk, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens (correcte schrijfwijze). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deelt met andere ondernemingen of organisaties.

Indien de gebruiker via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn GSM-nummer communiceert, dan zal hij enkel berichten (SMS/MMS) van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen die noodzakelijk zijn om te antwoorden op de vragen van de gebruiker of om hem te informeren over de bestellingen die hij online plaatste.

Communicatie via e-mail. Indien de gebruiker via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn e-mailadres communiceert:
· kan hij e-mails van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen teneinde hem informatie te bezorgen met betrekking tot de toekomstige producten, diensten of evenementen (met direct marketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om dat hij reeds klant is bij de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn e-mailadres gecommuniceerd heeft aan de Verwerkingsverantwoordelijke;

· kan hij e-mails ontvangen van groepen van ondernemingen en van ondernemingen/organisaties met dewelke de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is, met direct marketingdoeleinden, voor zover de gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Indien de gebruiker geen dergelijke e-mails (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt « contactgegevens » van huidig Stuk, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens (correcte schrijfwijze).

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deel met andere ondernemingen of organisaties.

De Robinson-lijst. Indien de gebruiker van geen enkele onderneming ingeschreven op de Robinson-lijst nog e-mails of telefonische oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Robinson dienst van het Belgian Direct Marketing Association:

– www.robinsonlist.be ;
– Gratis telefoonnummer: 0800-91 887 ;
– Per post : BDMA, Robinson-lijst, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Brussel.

Bezwaren en klachten

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.
Tel. + 32 2 274 48 00.
Fax. + 32 2 274 48 35.
contact@apd-gba.be

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidig stuk, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:

Per e-mail : hallo@mattermonkeys.be
Per post : Jordaenskaai 25 2000 Antwerpen

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidig Stuk wordt beheerst door het Belgische recht.
Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggend Stuk zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen.

Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van huidig Stuk te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

Voorliggende versie van het Stuk dateert van XX/XX/XXXX·

Factuurvoorwaarden

Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de koper van de algemene verkoopsvoorwaarden en sluit elke andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de koper volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Het feit dat de koper de algemene voorwaarden van de verkoper niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal de koper hieromtrent onverwijld en in elk geval tijdig verwittigen. Indien de koper de wijziging niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de met de verkoper afgesloten overeenkomst. Indien de verkoper deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden, wordt de koper geacht in te stemmen met de nieuwe voorwaarden.

Alle bestellingen moeten de verkoper schriftelijk (post, mail) worden toegezonden. Offertes zijn vrijblijvend. Een order dient door de koper schriftelijk bevestigd te worden. Bestellingen geplaatst door middel van tussenpersonen zijn slechts geldig na de schriftelijke bevestiging van de verkoper.

De door de verkoper voorgestelde leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk werd bepaald. Een leveringsvertraging kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen of gelijk welke vergoeding. Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, kan hij zich niet op eventuele toegezegde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij het niet afhalen van de goederen door de koper binnen de 15 dagen de overeenkomst als ontbonden of beëindigd te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen voor niet of niet-tijdige afhaling.

Alle feiten van overmacht, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot , ongevallen, stakingen, lock-outs, opstanden, gebrek aan vervoermiddelen, brand en breuk van machines, ontlasten de verkoper van iedere verantwoordelijkheid. In dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor de uitvoeringstermijnen te schorsen, zonder dat zulke schorsing enige invloed heeft op de rechten van de verkoper.

Alle klachten, in het bijzonder betrekking van de kwaliteit en de conformiteit moeten de verkoper, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste 24uur na levering van de goederen en diensten schriftelijk en per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Nadien zijn deze klachten onontvankelijk.

Het laden, lossen en transporteren van goederen zal geschieden op kosten en risico van de koper. Zelfs indien ze franco verzonden worden.

Alle marketingconcepten, reclamecampagnes en overeenkomsten gemaakt door MatterMonkeys of één van de door hen ingehuurde personen worden en blijven eigendom van MatterMonkeys.
MatterMonkeys verwerft het recht deze creatie en bijhorende rechten vrij aan te wenden en uit te buiten op eender welke manier en met eender welk oogmerk, zonder wetenschap van derden, tenzij contractueel anders bepaald werd. Dit recht is niet gelimiteerd aan tijd en locatie.

Elke vorm van beeld- en of klankmateriaal, gemaakt door MatterMonkeys of de door hen aangestelde derde partij worden eigendom van MatterMonkeys die het recht behoudt deze verworven rechten uit te buiten op eender welke manier en met eender welk oogmerk, zonder wetenschap van derden, tenzij contractueel anders bepaald werd. Dit recht is niet gelimiteerd aan tijd en locatie.

De koper kan een bestelling enkel annuleren mits een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper. Als een koper een gedeelte van de bestelling annuleert , verbindt hij er zich toe de verkoper te vergoeden voor alle uitgaven, werken en gederfde winst, dit laatste forfaitair en onherleidbaar geraamd op 15% van de niet geleverde goederen en of diensten.

De facturen van verkoper zijn betaalbaar op de zetel van onze vennootschap of via overschrijving op de aangegeven bankrekening. Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet tot een lager bedrag terug te brengen schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro. Deze som wordt beschouwd als vergoeding voor de door de verkoper geleden schade. Facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden, automatisch en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een rentevoet van 1% per maand in het voordeel van de verkoper.Privacy policy
Voorwerp
Deze privacy policy (de Privacy Policy) is opgesteld door MatterMonkeys BV, met maatschappelijke zetel te Jordaenskaai 25 , 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0766.766.984 (hierna de "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd).

De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende website: www.mattermonkeys.be (hierna de "Website" genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" genoemd).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Met "persoonsgegevens" wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt "contactgegevens" van de Privacy Policy.

Welke gegevens verzamelen wij?

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:

het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;

het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zicht te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;

het geheel van informatie met betrekking tot de pagina's die door de gebruiker op de Website werden bezocht;

alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.

Wij verzamelen bovendien de volgende gegevens:

Naam Voornaam Adres Telefoonnummer E-mailadres Geboorteplaats Geboortedatum Bankrekeningnummer Ondernemingsnummer Identiteitskaart

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.

Wijze van gegevensverzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:
Webformulier Facebook/Messenger/Whatsapp E-mail Tekstbericht WeTransfer Dropbox

Doeleinden van de verwerking
De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen;
het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
het versturen van promotiemateriaal;
het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
het realiseren van statistieken;
het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
commerciële prospectie;
toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Gerechtvaardigde belangen

Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie "contactgegevens" in deze Privacy Policy).

Duurtijd van de bewaring

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.

Uitoefening van rechten

Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te gaan.

Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de betrokken persoon worden gevraagd.

Toegang tot de gegevens en kopieën

De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie verkrijgen of een kopie van de zijn persoonsgegevens die verwerkt werden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eiser van alle redelijke kosten, op basis van de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de kopie van zijn gegevens aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.

Recht op verbetering

De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt de aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt "bezwaar en klachten" van de Privacy Policy.

De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

Het recht op beperking van de verwerking

De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:

wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;

wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;

wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;

gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;

de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;

de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);

de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;

de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;

van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;

van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te geven.

Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »

De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en

indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze laatste op ieder ogenblik zijn toestemming opnieuw intrekken.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico's die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico's voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen.

De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht.

Bezwaren en klachtenDe gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:

Per e-mail: hallo@mattermonkeys.be.
Per post: Jordaenskaai 25 2000 Antwerpen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht.
De rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd in geval van geschil: Antwerpen.

Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

Deze versie van de Privacy Policy dateert van 1/04/2021
Cookie policy
I. Voorwerp

Deze Cookie Policy gaat uit van Mattermonkeys BV, de rechtspersoon verantwoordelijk voor de volgende website: « www.mattermonkeys.be » (hierna de « website » genoemd), met maatschappelijke zetel te Jordaenskaai 25 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer: 0766.766.984.

Mattermonkeys BV (hierna « wij », « onze » of « ons » genoemd) stelt alles in werking om u een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik en de opslag van cookies.

II. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslaan op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.

Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt bezocht.

Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, « oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt « cookies van derden » genaamd.

III. Geldigheidsduur van een cookie

Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessiecookies » genaamd. Andere blijven langer opgeslaan op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, « permanente cookies » genaamd.

In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslaan.

IV. Algemene doeleinden van cookies

De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.

Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

V. Cookiebeheer

Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.

Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links :

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=fr_FR

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

VI. Soorten cookies

a. Technische cookies

Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:
De pagina's van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
Formulieren invullen
Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
De toegang tot de website beveiligen

Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

b. Functionele cookies

Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).

Deze cookies maken het volgende mogelijk:
Diensten op maat aanbieden (taal, voorkeuren, …)
Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
Informatie verzamelen uit online formulieren
Statistieken opstellen
Het gebruik van de website analyseren

Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereist het gebruik ervan geen toestemming.

c. Publicitaire cookies

Deze cookies gaan uw internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses.

Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van localisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van u locatie.

Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame toe te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht.

De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe uw toestel te identificeren.

Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.

d. Analytische cookies

Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien nodig verbeteren.

Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw ervaring te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

e. Cookies van sociale media

Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via of met sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslaan op uw toestel en indien u op het sociale medium ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.

Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.

Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Facebook https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/ Twitter https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370

f. Cookies afkomstig van derden

Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslaan. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.

VII. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.).

We verwijzen u in dit verband door naar onze privacy policy (https://www.mattermonkeys.be/algemenevoorwaarden).

VIII. Contact

: hallo@mattermonkeys.be
: Jordaenskaai 25 2000 Antwerpen

IX. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.

X. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.
Onderhavige versie van de cookie policy is in werking en werd voor het laatst aangepast op 01/04/2021.